Székelykő

Az Egyesület Alapszabálya

I. BEVEZETŐ

1. Az EGYESÜLET neve: TOROCKÓ Kulturális, Természet- és Egészségvédő EGYESÜLET
2. Rövidített elnevezése: TOROCKÓ EGYESÜLET
3. Székhelye: 1119 Budapest Etele u. 2.sz. 4. em. 14.
4. Telephelyei: 8640 Fonyód, József utca 9/A.
7632 Pécs, Móra F. út 16.
4. Működési területe: Magyar Köztársaság
5. Az EGYESÜLET önálló jogi személy.
6. Az EGYESÜLET politikai pártokkal jogviszonyban nem áll, sem jelenleg, sem a jövőben azoknak nem nyújt, és azoktól nem kap támogatást.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

1. A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme.
2. A határon túli és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése - különös tekintettel a fiatalokra, és az őket nevelő pedagógusokra.
3. A természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése- különös tekintettel Erdély természeti kincseire.
4. A természetes és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiéné megismertetése és módszerinek terjesztése.

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE


III/1. Az EGYESÜLET az alábbi tevékenységeket végzi:

1. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
2. Kulturális örökség megóvása.
1997. évi CLVI törvény 26. § c/6.
3. Kulturális tevékenység. (Találkozók, fesztiválok, táborok, konferenciák.)
1997.évi CLVI. törvény 26. § c/5.
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
5. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
1997.évi CLVI. törvény 26. § c/1.
6. Környezetvédelem.
1997 évi CLVI. törvény 26. § c/9.
7. Természetvédelem, állatvédelem.
1997 évi CLVI. törvény 26. § c/8.

III/2. Az EGYESÜLET vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

III/3. Az EGYESÜLET gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a III/1. pontban megjelölt tevékenységre fordítja.
III/4. Az EGYESÜLET politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az EGYESÜLET tagja lehet:

1.1. Az EGYESÜLET rendes tagja lehet:
Minden magyar állampolgár, aki nyilatkozatában kijelenti, hogy az
- EGYESÜLET alapszabályát ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja;
- az EGYESÜLET munkájában részt vesz;
- tagsági díjfizetési kötelezettségének rendszeresen és pontosan eleget tesz;
- nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
1.2. A tagsági viszony a jelentkező belépési nyilatkozatának az Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
1.3. Korlátozottan cselekvőképes személy belépési nyilatkozatának elfogadásához törvényes képviselőjének közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges.
1.4. Tagként felvehető a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
1.5. Az EGYESÜLET pártoló tagja lehet az a magán-, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az EGYESÜLET célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását.
1.6. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, akit erre a közgyűlés felkér, és a felkérést elfogadja.

2. Az EGYESÜLETBE való belépés önkéntes. A tagság a felvételi kérelem elfogadásával kezdődik és kilépéssel, a tagdíj illetve a támogatás fizetésének 1 évnél hosszabb ideig történő elmulasztásával, és elhalálozás esetén törléssel, vagy fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg. A kizárás ellen az érintett tag bírósághoz fordulhat.

3. Minden rendes tagot a közgyűlésen egy szavazat illet meg.
V. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A rendes tag részt vehet a közgyűlésen, ahol szavazati joggal rendelkezik a határozathozatalt igénylő kérdések eldöntésében. Tisztségre választható. A közgyűlésen és a szakosztályi ülésen, szabadon véleményt nyilváníthat. Részt vehet az EGYESÜLET rendezvényein, és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
2. A rendes tag kötelessége az alapszabály betartása, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtása, az EGYESÜLETI vagyon megóvása és az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása.
3. A tiszteletbeli és pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet az EGYESÜLET működésével kapcsolatban. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, látogathatja az EGYESÜLET rendezvényeit és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
4. Jogi személyiségű pártoló tag képviselője útján vesz részt a közgyűlésen.
5. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi és - lehetősége szerint - anyagi támogatása. Természetes személy pártoló tag köteles az EGYESÜLET céljait követő magatartást tanúsítani.
6. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi támogatása, az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása.


VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Közgyűlés.

1.1. A közgyűlés az EGYESÜLET legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés nyilvános. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével kívánja.
1.2. A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnök köteles a tagokat a közgyűlés helyéről és időpontjáról legalább 15 nappal előbb írásban értesíteni. Az értesítésnek a közgyűlés napirendjét tartalmaznia kell.
1.3. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles külön írásbeli meghívóval ismételt közgyűlést összehívni, a határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított minimum15 nappal későbbi időpontra - az eredeti napirendi pontokkal. Az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk jogkövetkezményeire. Az ismételt közgyűlés megtartására előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amelyben az ismételt közgyűlés tényéről, időpontjáról és helyéről a tagokat értesíteni kell.
1.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása;
- az Elnökség elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak nyílt szavazással történő megválasztása, visszahívása;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása;
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondása;
- a tag kizárása;
- a tagdíj megállapítása;
- fegyelmi jogkör gyakorlása az Elnökség elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai felett;
- az évi költségvetés meghatározása;
- az elnökség évi beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása (egyszerű szótöbbséggel).
1.5. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A megjelentek kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az alapszabály megállapításához és módosításához;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásához, valamint
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondásához.
1.6. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy az 1997. évi CLVI. tv. 8.
§ (1) b. pontjában megjelölt bármilyen más előnyben részesül.

2. Elnökség.

2.1 Az elnökség a közgyűlés által öt évre megválasztott háromtagú testület. Két közgyűlés közötti időszakban az EGYESÜLETET az Elnökség irányítja.
Az elnökség jogkörébe tartozik:
- az EGYESÜLET tevékenységének irányítása, ennek keretében évente beszámol a közgyűlésnek,
- a közgyűlés előkészítése, határozatainak végrehajtása, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosítása,
- a tagok és pártoló tagok felvétele,
- munkaterv, ülésterv elkészítése,
- az EGYESÜLET gazdasági tevékenységének összehangolása, a feltételek biztosítása.
Az elnökség az irányítás keretében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat nem végezhet.
2.2 Az Elnökség elnöke teljes körűen ellátja az EGYESÜLET képviseletét, bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az EGYESÜLET képviseletére az elnök egymaga jogosult.
2.3 Az EGYESÜLET munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
2.4 Az elnök akadályoztatása esetén, vagy tartós (30 napon túli) távolléte idejére az elnököt az Elnökség másik, erre a közgyűlés által felhatalmazott tagja (elnökhelyettes) teljes körűen helyettesíti.
2.5 Az elnökség legalább hat hónaponként ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze legalább 15 nappal az ülés előtt, írásban, a napirend közlésével. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van.(50%+1fő) Az ülések nyilvánosak. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
2.6 A közgyűlés döntéseiről a jelen nem lévő tagjait körlevélben, a nyilvánosságot a Népszabadság napilap közlemény rovatában értesíti.
2.7 Nem vehet részt a közgyűlésen, ill- elnökségi ülésen a szavazásban az, aki , vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, a tv. 8. § 1. bek. b. pontban foglalt kivétellel.

3. A Felügyelő Bizottság.

3.1 A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által öt évre megválasztott háromtagú testület.
3.2 Elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza.
3.3 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az EGYESÜLET jogszabály, illetve alapszabályszerű működését, valamint az EGYESÜLET gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá betekinthet az EGYESÜLET könyveibe és irataiba.
3.4 A Felügyelő Bizottság az EGYESÜLETNÉL tartott ellenőrzések eredményeiről a közgyűlésnek évente tartozik beszámolni.
3.5 A Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi ülésen.
3.6 A Felügyelő Bizottság jogosult a közgyűlés összehívását kezdeményezni az 1997. évi CLVI. tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve amennyiben az 30 napon belül nem történik meg, a 11. § (4) és (5) bekezdésekben foglalt intézkedéseket megtenni.
3.7 Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja
a. az elnökség elnöke vagy tagja,
b. aki az EGYESÜLETTEL a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c. aki az EGYESÜLET cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az EGYESÜLET által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást.
d. az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3.8 A Felügyelő Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülések összehívása a Felügyelő Bizottság elnökének feladata, aki a napirendet is tartalmazó meghívót legalább 8 nappal a tervezett ülés előtt postán megküldi.
A Felügyelő Bizottság ülésein a Bizottság tagjai, valamint a meghívottak vehetnek A
részt. A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (50%+1 fő) jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4. Turista szakosztály
4.1 A turista szakosztály azokat a tagokat fogja össze, akik honismereti vagy külföldi túrákat szerveznek, illetve vesznek részt.
4.2 A turista szakosztály tagjai közül a közgyűlés szakosztály vezetőt választ.
4.3 A szakosztály vezető évente legalább egy alkalommal szakosztályi ülést tart, melyen meghatározzák az éves túraprogramot.

5. Állandó Bizottságok.
Az Elnökség saját hatáskörében a cél megvalósítása érdekében állandó bizottságokat hozhat létre. A bizottságvezetőt az Elnökség nevezi ki.

6. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője ( elnökség, felügyelő bizottság) az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél volt - annak megszüntét megelőző kéz évben legalább 1 évig - vezető tisztséget mely az adózás rendjéről szóló törtvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. (tv.9.§ 1. bek.)

VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

Az EGYESÜLET éves költségvetés alapján az EGYESÜLETEKRE vonatkozó számviteli és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik, a gazdálkodás eredményéről évenként zárszámadást, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően éves beszámolót készít.
A beszámoló tartalmazza:
a. a számviteli beszámolót,
b. a támogatások felhasználását,
c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d. a cél szerinti juttatások kimutatását,
e. a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét,
f. a tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

1. Az EGYESÜLET bevételei:
- az alapító tagok alapításkor adott egyszeri hozzájárulása; (1000 Ft/fő )
- tagsági díj; (1200 Ft/fő/év)
- természetes és jogi személyek anyagi támogatásai;
- gazdasági vállalkozás bevételei;
- egyéb bevételek.
Meghatározott célra nyújtott állami, társadalmi támogatást csak az adományozó előzetes hozzájárulásával lehet a céltól eltérően felhasználni.

2. Az EGYESÜLET kiadásai:
- túrák, táborok, versenyek költségei;
- képzési és továbbképzési tanfolyamok kiadásai;
- felszerelési eszközök, anyagok beszerzési költségei;
- egyéb költségek.

3. Az EGYESÜLET céljai megvalósítása érdekében, illetve azok gazdasági feltételeinek biztosítására gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Az EGYESÜLETNEK nem lehet elsődleges célja a gazdasági-vállalkozási tevékenység.

4. Az EGYESÜLET tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az EGYESÜLET esetleges tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1. Az EGYESÜLET elnöke köteles gondoskodni arról, hogy
1.1 a közgyűlésen valamint az elnökségi ülésen hozott döntésekről nyilvántartás készüljön, amely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
1.2 a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés döntéseiről a távollévő érintetteket írásban értesítsék.
2. Az EGYESÜLET működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki - előzetes bejelentés alapján, egyeztetett időpontban, az EGYESÜLET székhelyén - betekinthet.
3. Az elnökség az EGYESÜLET működéséről, szolgáltatásairól, beszámolóival kapcsolatos információról a tagokat körlevél útján, az egyéb érdeklődőket a Népszabadság "Közlemény" rovatában tájékoztatja.
4. Az EGYESÜLET nem zárja ki, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az EGYESÜLET határozatlan időre jön létre.
2. Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a PTK-nak az EGYESÜLETRŐL szóló 61-64. §-ai, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

Ezt a módosított alapszabályt az EGYESÜLET 2001. április 29-én Szolnokon tartott közgyűlésén fogadta el.

Ellenjegyezte: Kovács Zoltán, elnök.

A Torockó Egyesület adószáma: 18834772-1-43